THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 87
Số lượt truy cập: 5378298
QUANG CÁO
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG THỦY THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 22/10/2019 10:24:43 CH
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2018, Trường Trung học cơ sở Hưng Thủy trên cơ sở quán triệt sự chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên đã xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm 2016, 2017, 2018.

       Nhà trường đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường để mọi người nhận thức được trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi sâu vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Chỉ thị đã nêu rõ “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức cách mạng. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất phong phú, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Bác, nó có mối quan hệ thống nhất, biện chứng tạo nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
    
Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chú trọng vào các chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tầm triết lý nhân sinh “Trung với nước, hiếu với dân”; thực hiện đúng lời dạy của Bác“Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới; nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; những chuẩn mực của những giá trị cốt lõi ấy nó gần gũi, tự nhiên và có sức cuốn hút, sức cảm hóa kỳ diệu.

    Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về con đường của cách mạng Việt Nam, về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc, về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, về xây dựng Đảng.

     Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân; ra sức làm việc cho Đảng, thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; luôn luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì nhân dân mà hy sinh quên mình, gương mẫu trong mọi việc; hòa mình với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp thu sự phê bình và chịu sự giám sát của nhân dân;
không ngừng học tập, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao trình độ,
tư tưởng, cải tiến công tác, cùng giúp nhau tiến bộ. Đặc biệt, cần chú trọng quán triệt, làm theo những giá trị cốt lõi của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tất cả vì con người.

      Phong cách Hồ Chí Minh biểu hiện ở Phong cách tư duy lô gic, khoa học; phong cách làm việc sâu sát và thực tiễn; phong cách diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách ứng xử nhẹ nhàng, thân thuộc, lịch sự và văn hóa; phong cách sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng, gần gũi, chân thực, cởi mở, biết lắng nghe, biết tự phê bình.

     Trên cơ sở những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà trường đã quán triệt và tuyên truyền để mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị nhận thức đúng các giá trị cốt lõi mang tính bền vững của di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức được sự cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm trang bị cho mỗi người cái căn cốt, gốc rễ, nền móng để hình thành bản lĩnh, đủ sức đề kháng, chống lại sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, xu thế hội nhập quốc tế và sự lan truyền có hại của sự suy thoái, tha hóa đạo đức trong đời sống hiện nay.

      Thực hiện kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Đảng ủy Hưng Thủy trong các năm 2016, 2017, 2018, tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Hưng Thủy đã tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu và nhận thức đầy đủ, đúng đắn những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Trên cơ sở những nội dung đã được học tập, Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn thành lập Ban chỉ đạo gồm các đồng chí trong lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, các tổ trưởng; xây dựng kế hoạch thực hiện thực hiện với những nội dung đã được cụ thể hóa phù hợp đối với Trường Trung học cơ sở Hưng Thủy; phổ biến kế hoạch đến tận CB-GV-NV và học sinh trong trường thông qua Lễ khai giảng đầu năm học, Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học; Hội nghị Công đoàn; Đại hội Chi đoàn; Đại hội Liên đội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường.

    Trên cơ sở Kế hoạch đã xây dựng, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống và đến với tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lao động và học sinh trong toàn trường, Dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ, Nhà trường đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, chỉ đạo Ban chấp hành Chi đoàn, Ban chỉ huy Liên đội tổ chức nhiều hình thức đ tuyên truyền, quán triệt về Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị Về“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua các hội nghị, lồng ghép trong các tiết chào cờ đầu tuần, qua các hoạt động tập thể, hoạt động trãi nghiệm, qua các Hội thi, qua buổi lễ trưởng thành, lễ kết nạp đoàn viên học sinh, qua chương trình phát thanh măng non của Liên đội hàng tháng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các hoạt động thực tiễn của nhà trường nhằm thực hiện thành công những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thảo luận chuyên đề về: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các cuộc họp của Hội đồng nhà trường, cuộc họp Công đoàn, cuộc họp Chi đoàn, cuốc họp BCH Liên đội. Trong từng năm học, Nhà trường, các đoàn thể trong đơn vị xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể, chỉ đạo thống nhất các tiêu chí, chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, phong cách cho từng tập thể và từng cá nhân, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng công tác đang đảm nhiệm. Nội dung học tập được phổ biến đến tận mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị thông qua các hội nghị, đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường để mọi người nắm bắt, học tập và làm theo đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; Suốt đời phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội của đất nước; Không ngừng tu dưỡng, học tập và rèn luyện, có ý chí, nghị lực, vượt qua khó khăn, gian khổ để thực hiện ước mơ, lý tưởng, đạt được mục đích cao đẹp; Tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng nhân dân, kính trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; Nhân ái, vị tha, khoan dung, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thường xuyên đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và những biểu hiện tiêu cực khác; Phong cách sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi, hòa đồng; Phong cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, dễ nghe, dễ tiếp thu; Phong cách ứng xử nhẹ nhàng, lịch sự, văn hóa, chuẩn mực; Phong cách tư duy làm việc khoa học, nề nếp, kỷ cương, đơn giản, thực tế, biết lắng nghe, đầy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới và hiệu quả cao.

     Đối với học sinh, Nhà trường đã chỉ đạo Ban chấp hành chi đoàn, Ban phụ trách Đội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong kế hoạch hoạt động của Liên đội trong từng năm học, trong từng tháng theo các chủ đề, chủ điểm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong nội quy nhà trường, phổ biến đến tận học sinh, tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá cụ thể hàng tuần. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh tập trung vào việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy với các yêu cầu được cụ thể hóa sau đây: Lễ phép, kính trọng ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo và những người lớn tuổi; Đoàn kết, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, người già khi khó khăn; Xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, lịch sự, ứng xử, giao tiếp có văn hóa; Phong cách sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi, hòa đồng, nhân ái, vị tha, trung thực, thẳng thắn, có tinh thần cầu tiến, biết khắc phục, sữa chữa khi có khuyết điểm; Phong cách học tập và tham gia các hoạt động tập thể khoa học, nề nếp, kỷ cương, thực tế, tự tin, tích cực, năng động, sáng tạo, hiệu quả cao; Không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; Không vi phạm pháp luật nhà nước, nội quy nhà trường và các tệ nạn xã hội.

          Nhà trường đã chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng năm học. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, yêu cầu nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại cuối năm.

      Nhà trường, các đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt, trong kế hoạch tháng, tuần; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của đơn vị.

     Nhà trường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của nhà trường và đội ngũ giáo viên giảng dạy các bộ môn có liên quan lồng ghép các câu chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các tiết học Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Lịch sử,… trong các tiết chào cờ, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Chỉ đạo nhân viên Thư viện tham mưu bổ sung sách, tài liệu về Bác Hồ vào tủ sách Bác Hồ để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đọc, nghiên cứu và học tập, tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, viết bài cảm tưởng, viết bài giới thiệu sách về Bác..., thực hiện lấy ý kiến góp ý của quần chúng đoàn viên và lao động trong công đoàn, đoàn viên chi đoàn, đội viên trong toàn Liên đội về kết quả thực hiện để rút ra những bài học về học tập, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, về ý thức trách nhiệm, về phong cách làm việc, học tập, về việc phát huy năng lực, sở trường, về hiệu quả công tác của từng cá nhân và tập thể để khắc phục sữa chữa kịp thời.

     Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chiều sâu, mang ý nghĩa thiết thực và trở thành một phong trào sâu rộng, Nhà trường đã chú trọng phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện nói và làm theo Nghị quyết, nói đi đôi với làm bằng các việc làm cụ thể của mỗi người tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thực hiện kiểm tra giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, vì vậy phong trào đã thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, mang lại hiệu quả tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm học.

      Tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường THCS Hưng Thủy đã đạt được những thành tích nổi bật, cụ thể:

       Trường THCS Hưng Thủy được cấp trên công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016 – 2017; Năm học 2017 – 2018; Năm học 2018-2019. Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

       Công đoàn đã phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm học, vì vậy trong 3 năm liền kề đã đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

     Chi đoàn thực sự là một tổ chức tiên phong của tuổi trẻ, mỗi đoàn viên luôn có ý chí và nghị lực vươn lên thực hiện lý tưởng, ước mơ và hoài bão của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì vậy trong 3 năm liền kề đã đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

      Phong trào hoạt động Liên đội đạt được những thành tích xuất sắc, các đội viên chăm ngoan, học giỏi, tu dưỡng, rèn luyện tốt, Liên đội được Hội đồng Đội huyện Lệ Thủy đánh giá ba năm học liền kề đều đạt danh hiệu Liên đội mạnh xuất sắc.

     Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như các đồng chí Đặng Đình Thanh; Võ Minh Bảo; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa; Lê Ngọc Hải; Đinh Quang Luân...

     Về phía học sinh, nhiều tấm gương tiêu biểu, điễn hình trong phong trào học tập và rèn luyện làm theo lời Bác dạy như các em Đoàn Thị Kim Anh; Võ Danh Đạt; Võ Lê Kiều My; Lâm Nguyễn Thanh Trúc; Đinh Thị Hồng; Bùi Thị Trang...

      Có thể khẳng định rằng, trong 3 năm 2016; 2017; 2018, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một đơn vị trường học thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển nhưng với sự nổ lực và quyết tâm cao, với những thành tích nổi bật ở trên, Trường THCS Hưng Thủy được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Thủy, Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy, Ban Thường vụ huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đánh giá cao và ghi nhận những thành tích đạt được của đơn vị, xứng đáng là một trong những đơn vị đứng tốp đầu trong ngành giáo dục của huyện, đặc biệt đơn vị đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.    

       Vinh dự và tự hào với những thành quả đã đạt được, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Hưng Thủy tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một phong trào tự giác, tích cực, rộng khắp, chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, nó thực sự ăn sâu trong tiềm thức và hành động không chỉ đối với một vài cá nhân, một vài tập thể mà lớn hơn là trong tiềm thức và hành động của tất cả người dân Việt Nam ở trong nước cũng như kiều bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

                                                                     Hưng Thủy ngày 22 tháng 10 năm 2019

                                                                                         Người viết

                                                                                

                                                                                    Đặng Đình Thanh

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Phó hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn